วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาถึงความเป็นอยู่ของชาวอัลซีเรียน

2.เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวอัลซีเรียน

3.เพื่อศึกษาความสำคัญและความเป็นมาของชาวอัลซีเรียน

โฆษณา